Jaká platí pravidla pro cyklisty na pozemních komunikacích?


Asi vÅ¡ichni víme, že Å™idiÄi a cyklisté se vÄ›tÅ¡inou příliÅ¡ v lásce nemají. ÄŒasto pak jeden druhému vyÄítají, že způsobuje problémy. SkuteÄným viníkem vÅ¡ak v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů bývá neznalost pravidel, kterými by se podle zákona mÄ›ly obÄ› strany řídit. Není tedy na Å¡kodu se s nimi seznámit.

 

V první Å™adÄ› je jasné, že cyklisté by mÄ›li preferovat cyklistické stezky. TÄ›ch je u nás koneckonců jako hub po deÅ¡ti. Bohužel, ne vÅ¡echny jsou sjízdné, a mnohé prakticky zaÄínají a konÄí v území nikoho, kde se na kole příliÅ¡ projet nedá. RozhodnÄ› vás vÅ¡ak jen málokdy pÅ™epraví skuteÄnÄ› mezi mÄ›sty. Není tedy divu, že cyklisté používají silnice.

 

hustý provoz na silnici

 

To je samozÅ™ejmÄ› jejich právo. Zde vÅ¡ak musí dodržovat urÄitá nařízení, která mají pÅ™ispÄ›t ke zvýšení bezpeÄnosti vÅ¡ech úÄastníků provozu.

 

Tím prvním a nejdůležitÄ›jším je samozÅ™ejmÄ› to, že by kola mÄ›la jezdit u kraje silnice, a pokud jede skupinka více lidí, musí jet v řadÄ› za sebou. Tak by mÄ›lo být zajiÅ¡tÄ›no, že nebude zbyteÄnÄ› blokován a zpomalován provoz.

 

malé děti by neměly jezdit bez dozoru

 

Dále musí jet pÅ™iměřenou rychlostí a vÄ›novat pozornost svému okolí. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, silnice není Tour-de-France. Pokud si to lidé neuvÄ›domí, Äeká je namísto toho Tour-de-Hospital, o což rozhodnÄ› nikdo nestojí.

 

Pak je tu také dávání znamení o zmÄ›nÄ› smÄ›ru. I to je pro bezpeÄnost velmi důležité, a platí to jak pro cyklisty, tak i pro Å™idiÄe. Je to vÅ¡ak nÄ›co, na co obÄ› skupiny Äím dál ÄastÄ›ji zapomínají. To vede k řadÄ› nedorozumÄ›ní a nepÅ™ehledných situací, které mohou mít velmi snadno tragický konec.

 

Důležité je také používání ochranných pomůcek. ZvláštÄ› helma nám může v případÄ›, že se nÄ›co stane, i zachránit život. ZvláštÄ› to platí u starších lidí, kteří již nemají tak pevné kosti. PrávÄ› oni to vÅ¡ak bohužel nejÄastÄ›ji ignorují. A to je Å¡koda, neboÅ¥ tu jde nejen o jejich zdraví, ale také o život. A s tím si není radno zahrávat.